Termine

 
Datum Titel Kategorie
26.04.24, 20:00 h Oowends
01.05.24, 13:30 h Middags zum Kaffee
04.05.24, 19:00 h - 23:00 h Oowends
31.05.24, 19:30 h Drauße
02.06.24 Moiens
29.06.24, 20:30 h Oowends
06.07.24, 19:30 h Oowends
13.07.24, 17:00 h später middach
19.07.24, 20:00 h Oowends
03.08.24, 19:00 h Oowends
18.08.24, 14:00 h Middags zum Kaffee
30.08.24, 20:00 h Oowends
31.08.24, 20:00 h Oowends
09.09.24 Moiens
14.09.24, 20:00 h Oowends
28.09.24, 20:00 h Drin
03.10.24, 11:00 h Moiens
12.10.24, 20:00 h Oowends
26.10.24, 20:00 h Oowends

Wonn'er immer ab tu date soi wollt...

...kennt er aisch do en Kalenner uffm Reschner odder AiFon oirischde.

Klick misch!

calendar Pic